Artikel 1 Definities
Fotografie bij Marloes, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven onder KvK-nummer 76002446, wordt aangeduid als fotograaf.
De wederpartij wordt aangeduid als klant.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online cursus wordt aangeduid als deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van fotograaf waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door fotograaf ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Offertes
Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
Fotograaf kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
De vermelde prijzen in het aanbod zijn inclusief btw en reiskosten. Eventuele nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Indien er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van fotograaf. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van klant en apart gefactureerd.
Fotograaf heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Klant komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van het volledige bedrag. 
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van fotograaf op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.
Artikel 5 Informatieverstrekking
Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk één kalenderweek voor aanvang van de opdracht beschikbaar.
Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
Fotograaf zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
Klant vrijwaart fotograaf van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
Klant is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.
Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
Wanneer klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te doen.
Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.
Artikel 7 Wijziging en annulering
Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
Indien fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
Indien de betaling is voldaan is het niet mogelijk om het gekozen pakket te verminderen. Een upgrade is, tegen meerprijs, wel mogelijk.
In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten. Indien de shoot in de avond plaatsvindt komt fotograaf het recht toe om op de dag van de shoot de shoot te verzetten.
Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit nadrukkelijk geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
Bruidsfotografie:
Bij annulering komt de reeds voldane aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking.
Bij annulering tussen de 20 en 16 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen de 16 en 12 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 40% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen de 12 en 2 kalenderweken voorafgaand aan de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de bruiloft wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Overige fotografie:
Bij annulering tot 1 kalendermaand voorafgaand aan de shoot wordt 10% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 1 kalendermaand en 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden doorberekend aan klant.

Artikel 8 Online cursus 
Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Wanneer de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus b2b is aangeschaft. 
Fotograaf heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
Fotograaf komt een inspanningsverplichting toe. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
Voor het geven van een cursus maakt fotograaf gebruik van een platform van een derde. Fotograaf kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
Fotograaf heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
Fotograaf heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt en fotograaf hierin wordt vermeld. Het is deelnemer niet toegestaan een video opname te maken. 
De geleverde informatie blijft eigendom van fotograaf. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Fotograaf is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
Fotograaf kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 9 Workshops
Fotograaf is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar fotograaf geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.
Wanneer deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan zij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan fotograaf en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
Tijdens de workshop mogen deelnemers geen beeld- en geluidopnames maken, tenzij het een foto ten behoeve van social media betreft. Wanneer deze beelden op social media worden geplaatst, is toestemming van fotograaf vereist en dient zij hierin getagd te worden. Indien andere deelnemers ook zichtbaar zijn op dit beeldmateriaal is tevens toestemming van hen nodig.
Wanneer deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft deelnemer geen recht op restitutie.

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 
Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen. Bij verplaatsing van de overeenkomst gelden de tarieven die fotograaf ten tijde van de nieuwe overeengekomen datum van de shoot of bruidsreportage hanteert, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Fotograaf zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden. 
Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van een kind tijdens een gezinsshoot en eventuele schade die uit het gedrag ontstaat.
Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
Indien klant schade toebrengt aan de apparatuur van fotograaf, dient klant de vervangingswaarde te betalen.
Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door fotograaf aan klant in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
Klant vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door fotograaf geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en dient fotograaf hierbij vermeld te worden.
Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.
Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
Het eigendom van de door fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het portfolio van fotograaf wordt verleend via het toestemmingsformulier. 

Artikel 13 Levering
Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
Fotograaf maakt te allen tijde zelf een voorselectie van de te leveren content. Content, inclusief watermerk, wordt aangeleverd in een online galerij, waarna klant gerechtigd is een selectie te maken uit de voorgeselecteerde content door fotograaf. Klant komt het recht toe enkel het aantal bestanden die in het pakket zijn opgenomen te ontvangen, of zij kan ervoor kiezen om tegen betaling van een meerprijs extra content te ontvangen.
Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
Fotograaf zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
Indien fotograaf een gehele dag aanwezig dient te zijn op een afgesproken locatie, komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting, maaltijden en consumpties voor rekening van klant. Fotograaf werkt tijdens de bruiloft de overeengekomen aaneengesloten uren. Echter, tijdens het diner heeft zij het recht om een korte pauze te nemen.
Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 15 Fotoproducten
Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
Bij bruiloften zit een mini-album bij de totaalprijs inbegrepen. Indien klant dit wenst, is het, tegen betaling van een meerprijs, mogelijk om dit album uit te breiden.

Artikel 16 Klachten
Klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Fotograaf streeft ernaar binnen 48 uur op klachten te reageren.
Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.Algemene voorwaaren Fotografie bij Marloes